Konservatorene er en del av Fellestjenestene, og bistår regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum.

Konservatorene viderefører arbeidet til Samlingsteam Rogaland. Samlingsteamet var et seksårig prosjekt som ble etablert for å forbedre samlingene i fylket til et tilfredsstillende nivå etter internasjonale retningslinjer. Da prosjektperioden gikk ut i 2019 ble temaet gjort om fra prosjektstillinger til faste stillinger, og det ble etablert et fast team med tre ansatte f.om. 1. januar 2020.

Konservatorenes hovedoppgaver

  • Konservatorene skal være pådriver for profesjonelt samlingsforvaltningsarbeid i museenes samlinger.
  • Konservatorene skal fokusere på tilstandsvurdering, forebyggende og oppfølgende konservering.
  • Konservatorene kan ta på seg vanlige konserveringsoppgaver innen ulike gjenstands- og materialtyper.
  • Konservatorene gir råd til museene i magasinforvaltning og andre spørsmål som gjelder museenes samlinger – herunder antikvariske bygg, arkivalier og foto – i samarbeid med de øvrige fagansvarlige i Museumstjenestene.

Nytt fra konservatorene