Oppmåling av bygningar kan vera interessant for musea i ulike samanhengar:

  • Som dokumentasjon av bygningen sin form og funksjon, detaljar, konstruksjon og byggjeprinsipp
  • I samband med ombygging, mindre tiltak, restaureringsprosjekt
  • I samband med utlysing av arbeid og anbodsdokumentasjon
  • Som grunnlag for bestilling av material m.m.
  • Teikningar bør vera del av den grunnleggjande dokumentasjonen av bygningen i PRIMUS. Planteikningar, fasadeoppriss og snitt kan gjera det enklare å nummera og plassera rom, dører, vindauge m.m.

Oppmålingsteikningar kan gjerast på fleire nivå – alt etter kva som er formålet. Ein må difor spørja seg: Kva treng ein teikningane til? Di meir detaljert oppmåling, di lengre tid tek oppmålinga. Noko forenkla kan ein sortera nivå slik:

  1. Skissemessig nivå – målestokk 1:200. Skjematisk riss av bygningen. Kan brukast som grunndokumentasjon i PRIMUS, i samband med tilstandsvurdering, enkle tiltak.
  2. Byggjesaksnivå – målestokk 1:100. Her må ein vera meir nøyaktig og t.d. måla inn diagonalar i rom. Skreivheiter i bygningen skal vera med. Kan brukast i samband med søknad om tiltak, evt supplert med detaljteikningar.
  3. Byggjeteikningar – målestokk 1:50 med detaljteikningar i t.d. 1:5. I samband med prosjektering av tiltak, dokumentasjon av bygning, bygningsdetaljar m.m.
  4. 3D-skanning – målestokk 1:1. Oppmålinga gjerast med 3D-skanner. Kan brukast som dokumentasjon i alle samanhenger. Er t.d. egna som dokumentasjon av ein bygning før riving. Gir ein 3D-modell av bygningen.