Etiske retningslinjer

Fotonettverket er et nettverk for de som arbeider med kulturhistoriske foto i arkiver, biblioteker og museer i Norge. Her diskuteres felles prosjekter og problemstillinger og det er en arena for utveksling av kunnskap og erfaringer. Jeg deltar i nettverket for museene i Rogaland.

Det gjøres mange etiske vurderinger når man skal dokumentere et vanskelig tema i samtiden. Haugalandmuseene brukte fotografi til å dokumentere fattige tilreisende EØS-borgere i Haugesund.

I vår kom det en henvendelse til nettverket om å se på behovet for retningslinjer for foto i arkiver, biblioteker og museer. Jeg deltar i en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for slike retningslinjer. Både gjennom diskusjoner i nettverket, i arbeidsgruppa og i referansegruppa for stillingen her i Rogaland er det tydelig at mange til daglig opplever etiske problemstillinger knyttet til arbeid med foto som hverken lovverket eller ICOMs etiske regelverk dekker godt nok. Det dukker opp mange spørsmål, som hva det er greit å publisere og hva som ikke greit, hvilke hensyn man bør ta ved en digital reproduksjon og ulike former for publikasjoner av bilder, hvem som bør få bestille hvilke bilder. Om sladding av bilder, hvordan man reagerer på ønsker om å fjerne bilder, osv.

I første omgang ønsker vi å samle inn andres erfaringer med etiske problemstillinger. Flere kolleger fra museene i Rogaland har delt eksempler på etiske problemstillinger de har vært stilt ovenfor.

Send gjerne flere eksempler!

Vurdering av tilstand

Det er første gang fotoarkivar Madli har utført en gjennomgang av tilstanden til alle museenes fotosamlinger.

Målet er at museene skal ha rutiner for årlige kontroller av magasinene og at de sammen med fotoarkivaren gjennomfører en tilstandsundersøkelse hvert femte år. På denne måten vil vi avdekke endringer i tilstand og vil kunne iverksette tiltak for å behandle eller stoppe endringene.

Det ble satt av tid til tilstandsundersøkelsene basert på samlingenes størrelse. Ut fra plasseringen av fotografiene undersøkte vi tilstanden på et tilfeldig utvalg av fotografier. Dette skal gi et mest mulig representativt utvalg. Vi noterte bildenes id. Nummer, tilhørighet til samling eller arkiv og plassering, hvordan de er pakket, materiale, og fysiske-, biologiske- og kjemiske skader, før det enkelte bildet ble plassert i en tilstandskategori.

De som har deltatt i undersøkelsene har vært glade for den muligheten undersøkelsene har gitt for å få et grundig innblikk i innholdet i fotosamlingene og eventuelle behov for tiltak.

Møt Ana Gonçalves

Frem til årsskiftet skal Madli dele fotoarkivarstillingen med Ana Gonçalves.

Ana Gonçalves er utdannet innen kunst, museologi og pedagogikk. Av praksis innen kunst- og kulturfeltet kan det nevnes at hun har jobbet som kunst- og fotolærer i Portugal mellom 2004 og 2012. Hun jobbet også i Nasjonal plan for arkeologisk arbeid/Restaureringsprogram for historiske landsbyer i Portugal med utgraving, tegning og etterarbeid.

I 2013 flyttet hun til Norge og begynte å jobbe på Haugesund Billedgalleri. Der jobbet hun med fotografering av utstillinger og kunstverk, redigering av fotografier, utstillingsprosjekter og oppdatering av nettsiden. I 2014 hun jobbet som Aspirant via Norsk Kulturråds ordning på Haugalandmuseene og Haugesund Billedgalleri med prosjektet «Significance» – nye perspektiver på samlingsforvaltningen, og registrering i PRIMUS.

Ana har jobbet siden 2015 som registrator og gjenstandsfotograf på Haugalandmuseene. Hun har tidligere vært engasjert deltid som fotoarkivar for museene i Rogaland, og arbeider høsten 2017 20% i denne stillingen, ved siden av arbeidet for Haugalandmuseene.
Ana er medlem i IFF (Institusjonsfotografenes forening).

Madli går ned i 80% stilling, og Ana fyller de resterende 20% av stillingen.

Innsamling av digitalt fødte foto – et kunnskapsgrunnlag

Haugalandmuseene har nå publisert rapporten «Innsamling av digitalt fødte foto – et kunnskapsgrunnlag». Rapporten er skrevet av fotoarkivar for museene i Rogaland, Madli Hjermann, og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom regionmuseene og Norsk Oljemuseum. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og den skal gi kunnskap om det digitale fotografiet og hvordan museene kan gå frem for å samle inn digitalt fødte foto.

Les mer på samlingsnett.

KulturNav er lansert

20. januar 2015 ble nettstedet KulturNav lansert på et seminar i Riksarkivet.

KulturNav er et nettsted for å skape, forvalte og dele terminologi og registre som er relevante for museer og andre ABM-institusjoner.  I KulturNav kan man bygge opp og lenke sammen informasjon. Alle kan bidra til å forbedre registre og lister, og dele dem med andre.

Fotoarkivar Madli Hjermann presenterte arbeidet med emneordsliste på lanseringsseminaret. Presentasjonen til Madli finner du som pdf under publikasjoner.

Les mer på Kulturrådet sine nettsider og på kulturnav.org.